Mesačný archív január 2014

Predsedníčka občianskeho združenia o kňazovi Jánovi Čarnogurskom

Ste predsedníčkou OZ špirituála Jána Čarnogurského. Aké ciele má toto združenie?

Cieľom nášho OZ je šíriť dobré meno kňaza Jána Čarnogurského, šíriť jeho mravný odkaz pre súčasnú spoločnosť a dôslednejšie spoznávať jeho život a dielo. Presné ciele sú uvedené  v Štatúte nášho OZ a sú zverejnené aj na internetovej stránke združenia: carnogurskyjan.sk

Je známe, že ste sa zaoberali životom a čnosťami tohto kňaza. Ktoré čnosti si u neho najviac ceníte a ktoré by nemali chýbať dnešným kňazom, ale i ostatným kresťanom?

Vlastností a čností, ktoré si u neho vážim, je viac. Ale azda najviac ma oslovuje jeho láska k chudobe, ktorú nechápe ako bezduchú nemajetnosť, ale ako slobodu od hmotných dobier...

Čítať viac

Kňaz Alojz Frankovský o Jánovi Čarnogurskom

Pán doktor Frankovský, viete o nejakých svedectvách svätosti pána špirituála Jána Čarnogurského, o ktoré by ste sa vedeli s našimi čitateľmi podeliť?

Ja som sa narodil 10 rokov po jeho smrti. Všeobecne povedomie v mojom rodisku na Frankovej a na okolí bolo a stále je, že bol to svätý kňaz. Už od teologických štúdií som si písaval na vianočné a veľkonočné sviatky s pánom kanonikom Jozefom Michnom, rodákom z Veľkej Lesnej, ktorého za kanonika ustanovil ešte otec biskup Ján Vojtaššák v roku 1949 a ten mi v nejednom pozdrave odpovedal asi takto: „Milý krajan, verím, že bude z Vás dobrý kňaz, lebo máte v nebi veľkého orodovníka kňaza Janka Čarnogurského“.

Od ďalšieho svojho spolurodáka kňaza Jozefa Voščeka som počul aj ta...

Čítať viac

Rektor spišského seminára o kňazovi Jánovi Čarnogurskom

Vážený pán rektor, vážený pán profesor Jarab. Stojíte na čele kňazského seminára v Spišskej Kapitule, kde v rokoch 1936-38 pôsobil ako špirituál kňaz Ján Čarnogurský. Ktoré z vlastnosti tohto kňaza by ste zdôraznili pre súčasnú generáciu bohoslovcov a kňazov?

Niekedy sa mi zdá vhodnejším  vyjadriť kerygmu – obsah života druhého príkladom, hlavne ak už sme časovo vzdialený od jeho života. A tak dnešnej generácií seminaristov, kandidátom na kňazskú službu pripomínam život otca špirituála Dr. Jána Čarnogurského ako harfu: každá jej struna je ladičom presne naladená na svoju hodnotu a preto vydáva pod rukami umelca nádhernú melódiu. To „naladenie“ je naša dispozícia, ktorou sa denne ponúkame Pánovi, Darcovi nášho života a povolania...

Čítať viac

Pozvánka

V sobotu 11.01.2014 sa uskutoční o 10. hodine v bazilike sv. Kríža v Kežmarku spomienková sv. omša pri príležitosti 110. výročia narodenia kňaza Jána Čarnogurského.

ThDr. Ján Čarnogurský sa narodil 10.01.1904 v Malej Frankovej v okrese Kežmarok. V Ríme dosiahol doktorát filozofie a teológie na Pápežskej Urbanovej univerzite a po návrate bol od roku 1929 do 1936 kaplánom v Kežmarku. Od roku 1936 pôsobil na Spišskej Kapitule ako špirituál v Kňazskom seminári  a ako profesor pastorálnej a morálnej teológie na Vysokej škole bohosloveckej. Zomrel 1. júla 1938 pri pešej púti bohoslovcov na Mariánsku horu v Levoči. Pochovaný je v Malej Frankovej. Patril k tretiemu rádu františkánov a jeho rehoľné meno bolo „František Assiský“...

Čítať viac