Pozvánka

Občianske združenie špirituála Jána Čarnogurského organizuje púť k hrobu pána špirituála ThDr. Jána Čarnogurského (1904-1938). Púť sa uskutoční v sobotu 12. júla 2014 a začne slávením sv. omše vo farskom kostole sv. Mikuláša vo Veľkej Frankovej o 10.00 hodine. Sv. omši bude predsedať a kázeň povie Mons. Alojz Frankovský. Potom sa účastníci presunú na hrob otca špirituála do Malej Frankovej, aby si uctili túto veľkú a majestátnu postavu človeka, ktorý zomrel v povesti svätosti 1. júla 1938 ako 34-ročný. Všetkých na toto podujatie pozývame.

Čítať viac

Predsedníčka občianskeho združenia o kňazovi Jánovi Čarnogurskom

Ste predsedníčkou OZ špirituála Jána Čarnogurského. Aké ciele má toto združenie?

Cieľom nášho OZ je šíriť dobré meno kňaza Jána Čarnogurského, šíriť jeho mravný odkaz pre súčasnú spoločnosť a dôslednejšie spoznávať jeho život a dielo. Presné ciele sú uvedené  v Štatúte nášho OZ a sú zverejnené aj na internetovej stránke združenia: carnogurskyjan.sk

Je známe, že ste sa zaoberali životom a čnosťami tohto kňaza. Ktoré čnosti si u neho najviac ceníte a ktoré by nemali chýbať dnešným kňazom, ale i ostatným kresťanom?

Vlastností a čností, ktoré si u neho vážim, je viac. Ale azda najviac ma oslovuje jeho láska k chudobe, ktorú nechápe ako bezduchú nemajetnosť, ale ako slobodu od hmotných dobier...

Čítať viac

Kňaz Alojz Frankovský o Jánovi Čarnogurskom

Pán doktor Frankovský, viete o nejakých svedectvách svätosti pána špirituála Jána Čarnogurského, o ktoré by ste sa vedeli s našimi čitateľmi podeliť?

Ja som sa narodil 10 rokov po jeho smrti. Všeobecne povedomie v mojom rodisku na Frankovej a na okolí bolo a stále je, že bol to svätý kňaz. Už od teologických štúdií som si písaval na vianočné a veľkonočné sviatky s pánom kanonikom Jozefom Michnom, rodákom z Veľkej Lesnej, ktorého za kanonika ustanovil ešte otec biskup Ján Vojtaššák v roku 1949 a ten mi v nejednom pozdrave odpovedal asi takto: „Milý krajan, verím, že bude z Vás dobrý kňaz, lebo máte v nebi veľkého orodovníka kňaza Janka Čarnogurského“.

Od ďalšieho svojho spolurodáka kňaza Jozefa Voščeka som počul aj ta...

Čítať viac

Rektor spišského seminára o kňazovi Jánovi Čarnogurskom

Vážený pán rektor, vážený pán profesor Jarab. Stojíte na čele kňazského seminára v Spišskej Kapitule, kde v rokoch 1936-38 pôsobil ako špirituál kňaz Ján Čarnogurský. Ktoré z vlastnosti tohto kňaza by ste zdôraznili pre súčasnú generáciu bohoslovcov a kňazov?

Niekedy sa mi zdá vhodnejším  vyjadriť kerygmu – obsah života druhého príkladom, hlavne ak už sme časovo vzdialený od jeho života. A tak dnešnej generácií seminaristov, kandidátom na kňazskú službu pripomínam život otca špirituála Dr. Jána Čarnogurského ako harfu: každá jej struna je ladičom presne naladená na svoju hodnotu a preto vydáva pod rukami umelca nádhernú melódiu. To „naladenie“ je naša dispozícia, ktorou sa denne ponúkame Pánovi, Darcovi nášho života a povolania...

Čítať viac

Pozvánka

V sobotu 11.01.2014 sa uskutoční o 10. hodine v bazilike sv. Kríža v Kežmarku spomienková sv. omša pri príležitosti 110. výročia narodenia kňaza Jána Čarnogurského.

ThDr. Ján Čarnogurský sa narodil 10.01.1904 v Malej Frankovej v okrese Kežmarok. V Ríme dosiahol doktorát filozofie a teológie na Pápežskej Urbanovej univerzite a po návrate bol od roku 1929 do 1936 kaplánom v Kežmarku. Od roku 1936 pôsobil na Spišskej Kapitule ako špirituál v Kňazskom seminári  a ako profesor pastorálnej a morálnej teológie na Vysokej škole bohosloveckej. Zomrel 1. júla 1938 pri pešej púti bohoslovcov na Mariánsku horu v Levoči. Pochovaný je v Malej Frankovej. Patril k tretiemu rádu františkánov a jeho rehoľné meno bolo „František Assiský“...

Čítať viac

Ján Čarnogurský bol mužom viery a modlitby

KežmarokBožská čnosť viery sa u veriaceho človeka prejavuje modlitbou, rozjímaním nad Božím slovom a tajomstvami viery, prijímaním sviatostí a osobitne Eucharistie, ale aj mariánskou úctou a vôbec úctou k svätým.
Kňaz Ján Čarnogurský bol mužom modlitby. Zachovali sa jeho listy, ktoré písal svojej krstnej pani Márii Čarnogurskej do Spišskej Belej. V týchto listoch spomína aj svoje modlitby, ktoré si príklade každodenne vykonával. Dosvedčujú to jeho vlastnoručne napísané vyjadrenia ako „denne posielam svoje modlitby pred Boží trón“, „vždy budem prosiť milého Ježiška…“ alebo „…až si zas budem môcť pokľaknúť v bazilike sv. Petra pri hrobe tohto apoštola alebo pri hrobe sv...

Čítať viac

Recenzia: Heroické čnosti Jána Čarnogurského

knihaA. DUDOVÁ, Heroické čnosti Jána Čarnogurského, Tlačiareň GG, Kežmarok 2011, A5, počet strán 208. ISBN 978-83-7569-231-0.

V úvode knihy autorka naznačuje, prečo knihu napísala. Prvou príčinou je kríza kňazského stavu, ktorá sa azda najvypuklejšie prejavuje pedofilnými škandálmi (str. 9). Pápež Benedikt XVI., ktorý tieto škandály odsúdil, napísal: „Kňazstvo sa zrazu stalo miestom hanby a každý kňaz sa stal podorzivým, že aj on je taký“ a dodal, že „tým sa stalo ohlasovanie evanjelia nepresvedčivým a Cirkev sa nemôže vierohodne predstaviť ako tá, čo hlása Krista“ (porov. P. Seewald, Svetlo sveta, str. 36). Ďalšou príčinou sú proticirkevné nálady v Európe a iných krajinách, či až averzia voči všetkému cirkevnému a sakrálnemu...

Čítať viac

Básnik Janko Silan nazval kňaza Jána Čarnogurského svätcom

silanBásnik Janko Silan (vlastným menom Ján Ďurka) sa narodil 24. novembra 1914 v obci Sila pri Nitre. Po štúdiu gymnázia v Nitre (1928-1936) ho spišský biskup Ján Vojtaššák prijal do Kňazského seminára a na Vysokú školu bohosloveckú v Spišskej Kapitule. Chcel byť kňazom a skúšal to v Nitre i Trnave. Mal však veľmi slabý zrak a v tom bol problém. Sám o sebe píše takto: „Teda taký žobráčik sa chcel stať kňazom… Ach, aké to bolo ťažké… U misionárov ma odmietli (rozumej: Verbistov na Kalvárii v Nitre), do seminára neprijali nikde. Až keď ma najdôstojneší pán biskup Pavol Jantausch videl náhodou odpoludnia plakať na kameni na kvadrume trnavského seminára, zo súcitu ma prijal. Pravda, o poldruha roka ma prepustili. Až po mature zablúdil som aj na Spiš a tu ma najdôstojnejší pán biskup Ján Vojtaššák prijal za bohoslovca s poznámkou: Veď aj pápež je krátkozraký…“ (J. Paštéka: Pozvanie do poézie Janka Silana, in: Súborné dielo Janka Silana, zväzok prvý, Lúč, Bratislava 1995, str. 7). Po kňazskej vysviacke bol kapl...

Čítať viac

Kňaz Ján Čarnogurský (1904 – 1938)

Ján Čarnogurský sa narodil v Malej Frankovej 10. januára 1904. Pokrstený bol vo Veľkej Frankovej 20. januára 1904, krstil ho tamojší kňaz František Háber a jeho krstnými rodičmi boli Jakub Kromka a Mária Kromková. Matka špirituála Čarnogurského Mária, rod. Weiszova sa narodila vo Veľkej Frankovej 3. mája 1877 a zomrela v Malej Frankovej 8. septembra 1949, kde je aj pochovaná na miestnom cintoríne. Špirituálov otec Ján Čarnogurský, narodený 18. mája 1872, bol richtárom v Malej Frankovej. Zomrel 24. júla 1947 a pochovaný je v rodnej obci vedľa svojej manželky. Špirituál Ján Čarnogurský mal sedem súrodencov, piatich bratov a dve sestry. Najstaršia bola Alžbeta (1899 –1985), vydala sa za Nováka do Vrbova, neskôr sa presťahovali s rodinou do Bratislavy – Prievozu...

Čítať viac